Copyright Statement


Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen.


DOOR ZICH EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN GAAT U, PERSOONLIJK EN IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, EEN TUSSENPERSOON OF EEN WERKNEMER BENT WANNEER U HANDELT IN DERGELIJKE HOEDANIGHEID, AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN. GELIEVE ZICH GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.


1. Definitie en algemene toegangsregels


De "Website" betekent deze website zoals openbaar gemaakt door EFIB vzw en/of de verbonden entiteiten van EFIB  vzw, zijnde de entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door EFIB vzw en alle informatie en materiaal die de Website bevat.

Bepaalde delen of pagina's van de Website bevatten afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden, die in toevoeging zijn van de onderhavige Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen de afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden voorrang hebben boven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor wat betreft deze delen of pagina's.

Deze Website bevat tevens links naar websites die zijn openbaar gemaakt door derden. Links naar deze Website kunnen ook worden inbegrepen in websites van derden. EFIB vzw heeft deze niet nagezien en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie of materiaal dat is geplaatst op ťťn van de sites die zijn verbonden met deze Website. Het feit dat een link wordt gecreŽerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze Website, betekent niet dat EFIB vzw de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin geeft EFIB vzw een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.

De inhoud van de website is vatbaar voor wijzigingen. Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden. Het al dan niet in aanmerking komen om een product of dienst te ontvangen kan onderworpen zijn aan de goedkeuring van EFIB vzw of van haar desbetreffende dochtervennootschap of verbonden entiteit. Tenzij anders uitdrukkelijk voorzien, vormt de informatie op deze Website geen aanbod of verzoek om beleggingen te verrichten in enig rechtsgebied. Personen die zich een toegang verschaffen tot deze Website, die deze bezoeken of er gebruik van maken moeten zich ervan vergewissen of het recht van hun eigen land hen toestaat om de informatie te verkrijgen of zich moeten onthouden om zich dienovereenkomstig een toegang te verschaffen tot de Website, deze te bezoeken en/of ervan gebruik te maken.


2. Uitgever


De uitgever van deze Website is:

EFIB vzw

Sollevelden 86

2590 Berlaar

RPR 0874 882 887


3. Websiteinhoud en -materiaal


De informatie en het materiaal op deze Website dienen enkel ter informatie en vormen geen aanbod betreffende financiŽle, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. Dit geldt niet voor het aanbod tot verkoop of het verzoek van een aanbod tot aankoop van financiŽle instrumenten of effecten in zoverre een aanbod expliciet via een prospectus op deze Website is gebeurd. Een aanbod wordt enkel gedaan en in overweging genomen indien het rechtsgeldig en geoorloofd is volgens het toepasselijk recht. Aanbiedingen zijn beperkt tot landen of rechtsgebieden die daarin uitdrukkelijk worden vermeld en kunnen niet in overweging worden genomen door personen, afkomstig van om het even welk ander land of rechtsgebied, die toegang hebben tot de Website, die deze bezoeken of er gebruik van maken.

De informatie en het materiaal op deze Website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

EFIB vzw zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze Website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen te evalueren. De informatie en het materiaal die op de Website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen. Desondanks kan EFIB vzw niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdloosheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze Website bevat of waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen. EFIB vzw, haar moedervennootschappen, dochtervennootschappen, verbonden entiteiten, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers zullen niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze Website, behalve in geval van opzet of zware fout van hun zijde.


4. Intellectuele eigendomsrechten


De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door EFIB vzw, haar verbonden entiteiten of derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. U stemt ermee in deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van EFIB vzw. Zie ook paragraaf 7 (Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid) van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Alle andere inhoud zoals foto's, beelden, animaties, layout en design gebruikt op deze site zijn en blijven eigendom van Desert Visions, Made by Gil, R-nexus, R-logos, Century Designs en andere licentiehouders. Gebruik zonder toestemming is uitdrukkelijk verboden en strafbaar.


5. Persoonlijke levenssfeer


Gelieve te noteren dat EFIB vzw de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens die werden verzameld via deze Website.

Als bezoeker of gebruiker van deze Website, gaat u ermee akkoord dat EFIB vzw en haar verbonden entiteiten persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden: het beheer van de leden van EFIB vzw, het voorkomen van onregelmatigheden en het opmaken van statistieken en tests.

U gaat ermee akkoord dat deze gegevens mogen worden meegedeeld aan alle met EFIB vzw verbonden entiteiten voor dezelfde doeleinden of aan andere personen om te voldoen aan elke wettelijke verplichting of in geval van wettig belang. U gaat tevens akkoord met dergelijke mededelingen wanneer de ontvangende persoon is gesitueerd buiten de Europese Unie, ongeacht of een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd voor persoonsgegevens in het land van ontvangst. Binnen EFIB vzw en haar verbonden entiteiten wordt de toegang tot uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze Website, beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. U heeft het recht om te vragen, schriftelijk of via de Website en kosteloos, dat EFIB vzw en haar verbonden entiteiten zouden ophouden uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze Website, te gebruiken voor direct marketingdoeleinden.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een verbetering te vragen indien deze onjuist of niet relevant zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek sturen naar EFIB vzw op het bovenvermeld adres.

Zie ook paragraaf 7 (Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid) van de onderhavige Algemene Voorwaarden.


6. Vertrouwelijkheid


Alle informatie of materiaal die naar EFIB vzw wordt gestuurd via deze Website wordt behandeld overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten.


7. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid


Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en de onderhavige Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geÔnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. De Rechtbanken van Brussel zullen exclusieve rechtsbevoegdheid hebben omtrent elk geschil dienaangaande, dit onverminderd het feit dat EFIB vzw een keuze kan maken van een andere Rechtbank die rechtsbevoegdheid heeft omtrent een dergelijk geschil volgens een toepasselijke wetgeving.


8. Autonomie en wijzigingen


Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onafdwingbaar zouden worden beschouwd, zullen de resterende bepalingen ongeschonden zijn en zal de onafdwingbare bepaling worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit met de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling. Deze overeenkomst zal deel uitmaken van alle andere overeenkomsten die u met EFIB vzw of ťťn van zijn verbonden entiteiten hebt afgesloten of zult afsluiten.

EFIB vzw kan deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.